Chất liệu ngà

Ống cắm bút

Niên đại: Cuối thế kỷ XX

Cao 19cm

 

Tranh

Niên đại: Cuối thế kỷ XX

Cao 11cm

 

Tượng bán thân phụ nữ

Niên đại: Cuối thế kỷ XX

Cao 25.5cm

 

Tượng bán thân người phụ nữ

Niên đại: Cuối thế kỷ XX

Cao 16cm

 

Tượng Quan Âm

Niên đại: Cuối thế kỷ XX

Cao 19.5cm